4.2. Hai phương pháp cơ bản tính tích phân xác định

4.2.1. Phép đổi biến

+ Định lí 1: Nếu  \( \varphi :[\alpha ,\beta ]\to \mathbb{R} \) thuộc lớp C1 trên  \( [\alpha ,\beta ] \),  \( f:[a,b]\to \mathbb{R} \) thuộc lớp C0 trên  \( [a,b] \) và  \( \varphi ([\alpha ,\beta ])\subset [a,b] \). Khi đó:  \( \int\limits_{\alpha }^{\beta }{f(\varphi (t))\cdot {\varphi }'(t)dt}=\int\limits_{\varphi (\alpha )}^{\varphi (\beta )}{f(x)dx} \).

+ Định lí 2: Nếu  \( \varphi :[\alpha ,\beta ]\to \mathbb{R} \) với  \( \varphi  \) đơn điệu và thuộc lớp C1 trên  \( [\alpha ,\beta ] \),  \( f:[a,b]\to \mathbb{R} \) thuộc lớp C0 trên  \( [a,b] \) với  \( t=\varphi (x) \) mà  \( f(x)dx=g(t)dt,\,\,g(t)\in {{C}^{0}} \) trên  \( [\varphi (a),\varphi (b)] \). Khi đó: \(\int\limits_{a}^{b}{f(x)dx}=\int\limits_{\varphi (a)}^{\varphi (b)}{g(t)dt}\).

Nhận Dạy Kèm môn Giải Tích 1 - Calculus I Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

4.2.2. Phép tích phân từng phần

Định lí: Nếu  \( u,v:[a,b]\to \mathbb{R} \) và  \( u,v\in {{C}^{1}} \) trên [a,b] thì  \( \int\limits_{a}^{b}{{u}'(x)\cdot v(x)dx}=\left. u(x)\cdot v(x) \right|_{a}^{b}-\int\limits_{a}^{b}{u(x)\cdot {v}'(x)dx} \).

Sách Giải Bài Tập Giải Tích 1

Trong quá trình đăng tải bài viết lên website không thể tránh khỏi việc sai sót, nên bạn đọc muốn xem đầy đủ các dạng bài tập giải chi tiết hãy vui lòng mua sách Giải bài tập Giải Tích 2!

Các bài viết cùng chủ đề!

Các Sách Giải Bài Tập - Đề Thi do Trung tâm phát hành!


Menu