3.1.4. Bài tập tự luyện về Đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp cao

Câu 1. Tính đạo hàm \( {y}’ \) của hàm  \( y=f(x) \) nếu:

1)  \( y=\sqrt[4]{{{x}^{3}}}+\frac{5}{{{x}^{2}}}-\frac{3}{{{x}^{3}}}+2 \) (Đs:  \( \frac{3}{4\sqrt[4]{x}}-\frac{10}{{{x}^{3}}}+\frac{9}{{{x}^{4}}} \))

2)  \( y={{\log }_{2}}x+3{{\log }_{3}}x \) (Đs:  \( \frac{\ln 24}{x\ln 2\cdot \ln 3} \))

3)  \( y={{5}^{x}}+{{6}^{x}}+{{\left( \frac{1}{7} \right)}^{x}} \) (Đs:  \( {{5}^{x}}\ln 5+{{6}^{x}}\ln 6-{{7}^{-x}}\ln 7 \))

4)  \( y=\ln \left( x+1+\sqrt{{{x}^{2}}+2x+3} \right) \) (Đs \( :\frac{1}{\sqrt{{{x}^{2}}+2x+3}} \))

5)  \( y=\tan 5x \) (Đs:  \( \frac{10}{\sin 10x} \))

6)  \( y=\ln \left( \ln \sqrt{x} \right) \) (Đs:  \( \frac{1}{2x\ln \sqrt{x}} \))

7)  \( y=\ln \sqrt{\frac{1+2x}{1-2x}} \) (Đs:  \( \frac{2}{1-4{{x}^{2}}} \))

8)  \( y=x\arctan \sqrt{2x-1}-\frac{\sqrt{2x-1}}{2} \) (Đs:  \( \arctan \sqrt{2x-1} \))

9)  \( y={{\sin }^{2}}{{x}^{3}} \) (Đs:  \( 3{{x}^{2}}\sin 2{{x}^{3}} \))

10)  \( y={{\sin }^{4}}x+{{\cos }^{4}}x \) (Đs:  \( -\sin 4x \))

11)  \( y=\sqrt{x}{{e}^{\sqrt{x}}} \) (Đs:  \( \frac{{{e}^{\sqrt{x}}}(1+\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} \))

12)  \( y={{e}^{\frac{1}{\cos x}}} \) (Đs:  \( {{e}^{\frac{1}{\cos x}}}\frac{\sin x}{{{\cos }^{2}}x} \))

13)  \( y={{e}^{\frac{1}{\ln x}}} \) (Đs:  \( \frac{-{{e}^{\frac{1}{\ln x}}}}{x{{\ln }^{2}}x} \))

14)  \( y=\ln \left( {{e}^{2x}}+\sqrt{{{e}^{4x}}+1} \right) \) (Đs:  \( \frac{2{{e}^{2x}}}{\sqrt{{{e}^{4x}}+1}} \))

15)  \( y=\ln \sqrt{\frac{{{e}^{4x}}}{{{e}^{4x}}+1}} \) (Đs:  \( \frac{2}{{{e}^{4x}}+1} \))

16)  \( y={{\log }_{5}}\cos 7x \) (Đs:  \( -\frac{7\tan 7x}{\ln 5} \))

17)  \( y={{\log }_{7}}\cos \sqrt{1+x} \) (Đs:  \( -\frac{\tan \sqrt{1+x}}{2\sqrt{1+x}\ln 7} \))

18)  \( y=\arccos \left( {{e}^{-\frac{{{x}^{2}}}{2}}} \right) \) (Đs:  \( \frac{x{{e}^{-\frac{{{x}^{2}}}{2}}}}{\sqrt{1-{{e}^{-{{x}^{2}}}}}} \))

19)  \( y=\tan \sin \cos x \) (Đs: \( \frac{-\sin \cos (\cos x)}{{{\cos }^{2}}(\sin x\cos x)} \))

20)  \( y={{e}^{{{x}^{2}}\cot 3x}} \) (Đs:  \( \frac{x{{e}^{{{x}^{2}}\cot 3x}}}{{{\sin }^{2}}3x}(\sin 6x-3x) \))

21)  \( y={{e}^{\sqrt{1+\ln x}}} \) (Đs:  \( \frac{{{e}^{\sqrt{1+\ln x}}}}{2x\sqrt{1+\ln x}} \))

22)  \( y={{x}^{\frac{1}{x}}} \) (Đs:  \( {{x}^{\frac{1}{x}-2}}(1-\ln x) \))

23)  \( y={{x}^{x}} \) (Đs:  \( {{x}^{x}}(1+\ln x) \))

24)  \( y={{x}^{\sin x}} \) (Đs:  \( {{x}^{\sin x}}\cos x\cdot \ln x+{{x}^{\sin x-1}}\sin x \))

25)  \( y={{(\tan x)}^{\sin x}} \) (Đs:  \( {{(\tan x)}^{\sin x}}\left[ \cos x\ln \tan x+\frac{1}{\cos x} \right] \))

26)  \( y={{x}^{\sin x}} \) (Đs:  \( {{x}^{\sin x}}\left[ \frac{\sin x}{x}+\ln x\cdot \cos x \right] \))

27)  \( y={{x}^{{{x}^{2}}}} \) (Đs:  \( {{x}^{{{x}^{2}}+1}}(1+2\ln x) \))

28)  \( y={{x}^{{{e}^{x}}}} \) (Đs:  \( {{e}^{x}}{{x}^{{{e}^{x}}}}\left( \frac{1}{x}+\ln x \right) \))

29)  \( y={{\log }_{x}}7 \) (Đs:  \( -\frac{1}{x\ln x{{\log }_{7}}x} \))

30)  \( y=\frac{1}{2a}\ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| \) (Đs:  \( \frac{1}{{{x}^{2}}-{{a}^{2}}} \))

31)  \( y=\sin \ln \left| x \right| \) (Đs:  \( \frac{\cos \ln \left| x \right|}{x} \))

32)  \( y=\ln \left| \sin x \right| \) (Đs:  \( \cot x \))

33)  \( y=\ln \left| x+\sqrt{{{x}^{2}}+1} \right| \) (Đs:  \( \frac{1}{\sqrt{{{x}^{2}}+1}} \))

Nhận Dạy Kèm môn Giải Tích 1 - Calculus I Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Câu 2. Trong các bài toán sau đây tính đạo hàm của hàm y được cho dưới dạng tham số:

1)  \( x=a\cos t,\,\,y=a\sin t,\,\,t\in (0;\pi ) \).  \( {{{y}”}_{xx}}? \) (Đs:  \( -\frac{1}{a{{\sin }^{3}}t} \))

2)  \( x={{t}^{3}},\,\,y={{t}^{2}} \).  \( {{{y}”}_{xx}}? \) (Đs:  \( -\frac{2}{9{{t}^{4}}} \))

3)  \( x=1+{{e}^{at}},\,\,y=at+{{e}^{-at}} \).  \( {{{y}”}_{xx}}? \) (Đs:  \( 2{{e}^{-3at}}-{{e}^{-2at}} \))

4)  \( x=a{{\cos }^{3}}t,\,\,y={{\sin }^{3}}t \).  \( {{{y}”}_{xx}}? \) (Đs:  \( \frac{1}{3a\sin t{{\cos }^{4}}t} \))

5)  \( x={{e}^{t}}\cos t,\,\,y={{e}^{t}}\sin t \).  \( {{{y}”}_{xx}}? \) (Đs:  \( \frac{2}{{{e}^{t}}{{(\cos t-\sin t)}^{3}}} \))

6)  \( x=t-\sin t,\,\,y=1-\cos t \).  \( {{{y}”}_{xx}}? \) (Đs:  \( -\frac{1}{4{{\sin }^{4}}\frac{t}{2}} \))

7)  \( x={{t}^{2}}+2t,\,\,y=\ln (1+t) \).  \( {{{y}”}_{xx}}? \) (Đs:  \( -\frac{1}{4{{(1+t)}^{4}}} \))

Sách Giải Bài Tập Giải Tích 1

Câu 3. Trong các bài toán sau đây tính đạo hàm \( {y}’ \) hoặc \( {y}” \) của hàm ẩn được xác định bởi các phương trình đã cho:

1)  \( x+\sqrt{xy}+y=a \).  \( {y}’? \) (Đs:  \( \frac{2a-2x-y}{x+2y-a} \))

2)  \( \arctan \frac{y}{x}=\ln \sqrt{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}} \).  \( {y}’? \) (Đs:  \( \frac{x+y}{x-y} \))

3)  \( {{e}^{x}}\sin y-{{e}^{-y}}\cos x=0 \).  \( {y}’? \) (Đs:  \( -\frac{{{e}^{x}}\sin y+{{e}^{-y}}\sin x}{{{e}^{x}}\cos y+{{e}^{-y}}\cos x} \))

4)  \( {{x}^{2}}y+\arctan \frac{y}{x}=0 \).  \( {y}’? \) (Đs:  \( \frac{-2{{x}^{3}}y-2x{{y}^{3}}+y}{{{x}^{4}}+{{x}^{2}}{{y}^{2}}+x} \))

5)  \( {{e}^{x}}-{{e}^{y}}=y-x \).  \( {y}”? \) (Đs:  \( \frac{({{e}^{y}}-{{e}^{x}})({{e}^{x+y}}-1)}{{{({{e}^{y}}+1)}^{3}}} \))

6)  \( x+y={{e}^{x-y}} \).  \( {y}”? \) (Đs:  \( \frac{4(x+y)}{{{(x+y+1)}^{3}}} \))

7)  \( y=x+\arctan y \).  \( {y}”? \) (Đs:  \( \frac{-(2{{y}^{2}}+2)}{{{y}^{5}}} \))

Câu 4. Trong các bài toán sau đây, tính đạo hàm của hàm ngược với hàm đã cho.

1)  \( y=x+{{x}^{3}},\,\,x\in \mathbb{R} \).  \( {{{x}’}_{y}}? \) (Đs:  \( {{{x}’}_{y}}=\frac{1}{1+3{{x}^{2}}} \))

2)  \( y=x+\ln x,\,\,x>0 \). \( {{{x}’}_{y}}? \) (Đs:  \( {{{x}’}_{y}}=\frac{x}{x+1},\,\,y>0 \))

3)  \( y=x+{{e}^{x}} \).  \( {{{x}’}_{y}}? \) (Đs:  \( {{{x}’}_{y}}=\frac{1}{1+y-x},\,\,y\in \mathbb{R} \))

4)  \( y=chx,\,\,x>0 \).  \( {{{x}’}_{y}}? \) (Đs:  \( {{{x}’}_{y}}=\frac{1}{\sqrt{{{y}^{2}}-1}} \))

5)  \( y=\frac{{{x}^{2}}}{1+{{x}^{2}}},\,\,x<0 \).  \( {{{x}’}_{y}}? \) (Đs:  \( {{{x}’}_{y}}=\frac{{{x}^{3}}}{2{{y}^{2}}},\,\,y\in (0;1) \))

Với giá trị nào của a và b thì hàm \( f(x)=\left\{ \begin{align}& {{x}^{3}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\text{n }\!\!\tilde{\mathrm{O}}\!\!\text{ u}\,\,x\le {{x}_{0}} \\  & ax+b\,\,\,\text{n }\!\!\tilde{\mathrm{O}}\!\!\text{ u}\,\,x>{{x}_{0}} \\ \end{align} \right. \)  liên tục và khả vi tại điểm  \( x={{x}_{0}} \)?

(Đs: \(a=3x_{0}^{2},\,\,b=-2x_{0}^{3}\))

Câu 5. Xác định \( \alpha \)  và  \( \beta  \) để các hàm sau: a) liên tục khắp nới; b) khả vi khắp nơi nếu:

1)  \( f(x)=\left\{ \begin{align}  & \alpha x+\beta \,\,\,\,\,\,\text{n }\!\!\tilde{\mathrm{O}}\!\!\text{ u}\,\,x\le 1 \\  & {{x}^{2}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\text{n }\!\!\tilde{\mathrm{O}}\!\!\text{ u}\,\,x>1 \\ \end{align} \right. \)

2)  \( f(x)=\left\{ \begin{align}  & \alpha +\beta {{x}^{2}}\,\,\,\,\,\,\text{n }\!\!\tilde{\mathrm{O}}\!\!\text{ u}\,\,\left| x \right|<1 \\  & \frac{1}{\left| x \right|}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\text{n }\!\!\tilde{\mathrm{O}}\!\!\text{ u}\,\,\left| x \right|\ge 1 \\ \end{align} \right. \)

(Đs: 1)  \( a)\,\,\alpha +\beta =1,\,\,b)\,\,\alpha =2,\beta =-1 \); 2)  \( a)\,\,\alpha +\beta =1,\,\,b)\,\,\alpha =\frac{3}{2},\beta =-\frac{1}{2} \))

Câu 6. Giả sử hàm \( y=f(x) \) xác định trên tia  \( (-\infty ;{{x}_{0}}) \) và khả vi bên trái tại điểm  \( x={{x}_{0}} \). Với giá trị nào của a và b thì hàm  \( f(x)=\left\{ \begin{align}  & f(x)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\text{n }\!\!\tilde{\mathrm{O}}\!\!\text{ u}\,\,x\le {{x}_{0}} \\  & a{{x}^{2}}+b\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\text{n }\!\!\tilde{\mathrm{O}}\!\!\text{ u}\,\,x>{{x}_{0}} \\ \end{align} \right. \) khả vi tại điểm  \( x={{x}_{0}}\,\,({{x}_{0}}\ne 0) \)?

(Đs:  \( a=\frac{{f}'({{x}_{0}}-0)}{2{{x}_{0}}},\,\,b=f({{x}_{0}})-\frac{{{x}_{0}}}{2}{f}'({{x}_{0}}-0) \))

Câu 7. Tính đạo hàm \( {y}” \) nếu:

1)  \( y={{e}^{-{{x}^{2}}}} \). (Đs:  \( 2{{e}^{-{{x}^{2}}}}(2{{x}^{2}}-1) \))

2)  \( y=\tan x \).  (Đs:  \( \frac{2\sin x}{{{\cos }^{3}}x} \))

3)  \( y=\sqrt{1+{{x}^{2}}} \). (Đs:  \( \frac{1}{{{(1+{{x}^{2}})}^{3/2}}} \))

4)  \( y=\arcsin \frac{x}{2} \). (Đs:  \( \frac{x}{{{(4-{{x}^{2}})}^{3/2}}} \))

5)  \( y=\arctan \frac{1}{x} \). (Đs:  \( \frac{2x}{{{(1+{{x}^{2}})}^{2}}} \))

6) \( y=x\arcsin x \). (Đs:  \( \frac{2-{{x}^{2}}}{(1-{{x}^{2}})\sqrt{1-{{x}^{2}}}} \))

7)  \( y=f({{e}^{x}}) \). (Đs:  \( {{e}^{x}}{f}'({{e}^{x}})+{{e}^{2x}}{f}”({{e}^{x}}) \))

Câu 8. Tính đạo hàm cấp 3 của y nếu:

1)  \( y=\arctan \frac{x}{2} \). (Đs:  \( \frac{4(3x-4)}{{{(4+{{x}^{2}})}^{3}}} \))

2)  \( y=x{{e}^{-x}} \). (Đs:  \( {{e}^{-x}}(3-x) \))

3)  \( y={{e}^{x}}\cos x \). (Đs:  \( -2{{e}^{x}}(\cos x+\sin x) \))

4)  \( y={{x}^{2}}\sin x \).

5)  \( y={{x}^{3}}{{2}^{x}} \). (Đs:  \( {{2}^{x}}({{x}^{3}}{{\ln }^{3}}2+9{{x}^{2}}{{\ln }^{2}}x+18x\ln 2+6) \))

6)  \( y={{x}^{2}}\sin 2x \). (Đs:  \( -4(2{{x}^{2}}\cos 2x+6x\sin 2x-3\cos 2x) \))

7)  \( y=f({{x}^{2}}) \). (Đs:  \( 12{f}”({{x}^{2}}+8{{x}^{3}}{f}”'({{x}^{2}})) \)).

Câu 9. Tính đạo hàm \( {{y}^{(n)}} \) nếu:

1)  \( y=\sin 3x \). (Đs:  \( {{3}^{n}}\sin \left( 3x+\frac{n\pi }{2} \right) \))

2)  \( y={{e}^{\frac{x}{2}}} \). (Đs:  \( {{e}^{\frac{x}{2}}}{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{n}} \))

3)  \( y={{2}^{3x}} \). (Đs:  \( {{2}^{3x}}{{(3\ln 2)}^{n}} \))

4)  \( y={{\cos }^{2}}x \). (Đs:  \( {{2}^{n-1}}\cos \left( 2x+\frac{n\pi }{2} \right) \))

5)  \( y={{(4x+1)}^{n}} \). (Đs:  \( {{4}^{n}}n! \))

6)  \( y=\ln (ax+b) \). (Đs:  \( {{(-1)}^{n-1}}(n-1)!\frac{{{a}^{n}}}{{{(ax+b)}^{n}}} \))

7)  \( y={{\sin }^{4}}x+{{\cos }^{4}}x \). (Đs:  \( {{4}^{n-1}}\cos \left( 4x+\frac{n\pi }{2} \right) \))

Gợi ý: chứng minh rằng  \( {{\sin }^{4}}x+{{\cos }^{4}}x=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cos 4x \).

8)  \( y={{\sin }^{3}}x \). (Đs:  \( \frac{3}{4}\sin \left( x+\frac{n\pi }{2} \right)-\frac{{{3}^{n}}}{4}\sin \left( 3x+\frac{n\pi }{2} \right) \))

Gợi ý: Dùng công thức  \( \sin 3x=3\sin x-4{{\sin }^{3}}x \).

9)  \( y=\sin \alpha x\cdot \sin \beta x \). (Đs: \(\frac{1}{2}{{(\alpha -\beta )}^{n}}\cos \left[ (\alpha -\beta )x+\frac{n\pi }{2} \right]-\frac{1}{2}{{(\alpha +\beta )}^{n}}\cos \left[ (\alpha +\beta )x+\frac{n\pi }{2} \right]\))

Gợi ý: Biến đổi tích thành tổng.

10)  \( y={{e}^{\alpha x}}\sin \beta x \).

(Đs:  \( {{e}^{\alpha x}}\left[ \sin \beta x\left( {{\alpha }^{n}}-\frac{n(n-1)}{1\cdot 2}{{\alpha }^{n-2}}{{\beta }^{2}}+… \right)+\cos \beta x\left( n{{\alpha }^{n-1}}\beta -\frac{n(n-1)(n-2)}{1\cdot 2\cdot 3}{{\alpha }^{n-3}}{{\beta }^{3}}+… \right)+… \right] \))

Gợi ý: Dùng Quy tắc Leibniz.

11)  \( y={{e}^{x}}(3{{x}^{2}}-4) \). (Đs:  \( {{e}^{x}}\left[ 3{{x}^{2}}+6nx+3n(n-1)-4 \right] \))

12)  \( y=\ln \frac{ax+b}{ax-b}\,\,\,\,\,\,\left( \frac{ax+b}{ax-b}>0 \right) \). (Đs:  \( {{(-1)}^{n-1}}{{a}^{n}}(n-1)!\left[ \frac{1}{{{(ax+b)}^{n}}}-\frac{1}{{{(ax-b)}^{n}}} \right] \))

13)  \( y=\frac{x}{{{x}^{2}}-4x-12} \). (Đs:  \( \frac{{{(-1)}^{n}}n!}{4}\left[ \frac{3}{{{(x-6)}^{n+1}}}+\frac{1}{{{(x-2)}^{n+1}}} \right] \))

14)  \( y=\frac{3-2{{x}^{2}}}{2{{x}^{2}}+3x-2} \). (Đs:  \( {{(-1)}^{n}}n!\left[ \frac{{{2}^{n}}}{{{(2x-1)}^{n+1}}}+\frac{1}{{{(x-2)}^{n+1}}} \right] \))

Gợi ý: ý 13)14) cần biểu diễn hàm đã cho dưới dạng tổng các phân thức đơn giản.

Trong quá trình đăng tải bài viết lên website không thể tránh khỏi việc sai sót, nên bạn đọc hãy mua sách Giải bài tập Giải Tích 1 để được xem đầy đủ chi tiết nội dung và xem phiên bản cập nhật mới nhất của sách!

Các bài viết cùng chủ đề!

Các Sách Giải Bài Tập - Đề Thi do Trung tâm phát hành!


Menu